» श्रेणी - वार नामांकन

संवर्ग के आधार पर अद्यतन नामांकन स्थिति 
प्रोफॉर्मा –ब
कक्षा
संवर्ग  1
संवर्ग  2
संवर्ग  3
संवर्ग 4
संवर्ग 5
संवर्ग  6
संवर्ग 7
संवर्ग  8
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
छात्र
छात्रा
कुल
I
17
17
34
1
0
1
3
2
5
0
1
1
29
23
52
                 
88
II
17
29
46
0
0
0
8
2
10
0
0
0
18
29
47
                 
103
III
22
25
47
0
1
1
3
4
7
0
3
3
28
23
51
                 
102
IV
33
22
55
1
2
3
3
8
11
2
1
3
30
18
48
                 
103
V
25
30
55
1
2
3
6
4
10
0
0
0
33
24
57
                 
118
VI
43
31
74
0
1
1
4
5
9
0
1
1
22
18
40
                 
126
VII
51
35
86
0
0
0
3
3
6
1
3
4
15
20
35
                 
124
VIII
46
28
74
2
1
3
7
7
14
0
0
0
20
8
28
                 
124
IX
39
35
74
4
0
4
8
3
11
1
0
1
16
12
28
                 
132
X
33
29
62
0
1
1
8
5
13
0
3
3
22
11
33
                 
113

XI(विज्ञान)

28
16
44
0
0
0
1
2
3
0
1
1
4
12
16
                  54
XI (वाणिज्य)
20
14
34
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7
3
10
                 
31
XI (मानविकी)
17
15
32
0
1
1
3
2
5
1
0
1
5
2
7
                 
42
XII (विज्ञान)
23
17
40
1
2
3
3
6
9
0
0
0
2
3
5
                 
47
XII (वाणिज्य)
15
8
23
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
5
37
XII (मानविकी)
8
10
18
0
0
0
2
1
3
0
0
0
5
4
9
26
कुल
437
361
798
11
12
23
62
54
116
5
13
18
259
212
471
                  1370

 

प्रोफॉर्मा –ब
धारा - वार नामांकन स्थिति
कक्षा XI
कक्षा - XII
मानविकी
विज्ञान
वाणिज्य
वाणिज्य प्रबंधन
छात्र
छात्रा
कुल
मानविकी
विज्ञान
वाणिज्य
वाणिज्य प्रबंधन
छात्र
छात्रा
कुल
42
54
31
71
56
127
26
47
37
58
52
110

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
के वी योल द्वारा संचालित
हिमालयन इंफ़ोटेक द्वारा विकसित